O NÁS

Úvodní slovo zakladatele kanceláře

Advokátní kancelář ED právo jsem založil v roce 2012. Mým cílem vždy bylo pomáhat lidem řešit jejich právní starosti.

V současném světě má právo nad našimi životy značnou moc. Možná více, než si kdokoli z nás dokáže připustit. Je dnes skutečně jen málo oblastí, které právem nejsou upraveny. Historickým vývojem společnosti jsme díky rozvoji práva získali jistotu, stabilitu a bezpečí, zároveň jsme však přišli v mnoha případech o svobodnou volbu a tím o svrchovanou moc nad svými životy. Přenechali jsme velkou část našich možností zákonodárcům, soudcům a úředníkům. I když každý z nich dělá svou práci jak nejlépe umí, nezřídka se stává, že justiční a úřední soukolí skřípe. Bohužel případy, kdy je právo zneužito nebo se obrátí proti nám, nejsou vůbec výjimkou. Nikdy bychom proto neměli přestat býti ostražití. Právo umí být dobrým pomocníkem, ale též nebezpečným nástrojem.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ovšem největší školu právního řemesla jsem získal od soudce a advokáta Vladimíra Dvořáčka, v jehož advokátní kanceláři jsem profesně dospěl. Dosáhl jsem rozhledu téměř ve všech právních odvětví. Během roků tvrdé práce a překonávání jsem s každým případem získával zkušenost a nadhled. Jako každý kolega v justici jsem prošel zklamáním, ale získal i naději. Oceňoval jsem případy, které mě překvapily.
Naučil jsem se citlivě rozpoznat, kdy právo pomáhá a kdy škodí. Naučil jsem se předvídat chování úředníků a soudců. Naučil jsem se vnímat spravedlnost. Naučil jsem se rozumět lidem a jejich touhám. Získal jsem životní nadhled.
To vše mi umožnilo, abych Vám mohl kromě právních rad nabídnout přidanou hodnotu, kterou ostatní nenabízejí.

Podpis Emil Doležel

Nejen skvělé právní služby

Specializujeme se na oblasti obchodního práva, realitního práva, soudní agendu a obhajobu v trestním řízení.

Abychom Vám mohli nabídnout komplexní služby, úzce spolupracujeme s našimi prověřenými odborníky z oboru notářů, daňových poradců, realitních kanceláří, exekutorů, správních firem, geodetů, tlumočníků a soudních znalců.

Díky zaběhlé spolupráci s dalšími obory je naše pomoc skutečně efektivní.

Máme nejraději chvíle, kdy si nás oblíbíte.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Jsme profesionálové, o které se můžete opřít. S námi naleznete opět klidný spánek.

Jsme hrdí na to, že Vám můžeme nabídnout špičkový právní servis při řešení Vašeho problému. Zajímají nás případy, se kterými si ostatní neví rady. Poradíme si s každým zadáním.

S NÁMI JSTE V DOBRÝCH RUKÁCH

Právní služby Vám poskytujeme ve všech věcech Vašeho podnikání, při vymáhání Vašich pohledávek, při převodech a správě Vašeho majetku, právní služby pro bytové domy a developery, ve Vašich rodinných záležitostech, při obhajobě a všech soudních sporech. Zastupujeme Vás před správními úřady. Poskytujeme advokátní úschovy peněz i listin v souladu s přísnými advokátními standardy. Ověřujeme podpisy. Provádíme elektronické konverze dokumentů.

Naše služby jsou poskytovány vždy dle Vašich potřeb.

ŠIROKÁ SMLUVNÍ AGENDA
80%
PRÁVO PODNIKATELŮ A KORPORACÍ
90%
PRÁVO NEMOVITOSTÍ A BYTOVÉHO VLASTNICTVÍ
95%
OBHAJOBA V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
75%
Image Not Found On Media Library

Rozumíme Vám

Zakládáme si na tom, že porozumíme Vašemu přání. Proto věnujeme velkou pozornost všemu, co nám říkáte. Umíme naslouchat, což považujeme za předpoklad naší kvalitní pomoci. Když nám něco chybí, řekneme Vám. Naše služby poskytujeme v češtině a angličtině.
Image Not Found On Media Library

Jsme profesionálové

Ovládáme právo na špičkové úrovni ve všech hlavních oblastech práva. V okrajových oblastech máme partnery, které přibíráme do týmu. Máme spolupracovníky z celé řady mimoprávních odvětví. Díky tomu dokážeme vyřešit každou Vaši právní situaci.
Image Not Found On Media Library

Umíme překvapit

Poradíme si s každým Vaším problémem. Ovládáme konvenční metody, ale libujeme si v nečekaných řešeních. Pracujeme s nadhledem a soustředíme se na výsledek.
Image Not Found On Media Library

Bereme telefony

Jsme k dispozici, když to potřebujete. Držíme dohodnuté termíny. Chceme Vám být oporou právě v okamžiku, kdy to potřebujete. Je na nás spolehnutí. Chodíme včas.
Image Not Found On Media Library

Jsme diskrétní

Střežíme vše, co nám sdělíte, jako oko v hlavě. Klademe důraz na zachovávání advokátního tajemství. Každá informace, kterou nám poskytnete, je jen mezi námi a bez Vašeho souhlasu ji nikomu nesdělíme. Stavíme na naší vzájemné důvěře.
Image Not Found On Media Library

Fair odměna

Naše hodinová sazba 5.000,- Kč se uplatní pouze pokud se nedohodneme jinak. Pro dlouhodobou spolupráci máme výhodné paušální ceny. Soudní spory platí ze 100% protistrana, ledaže se výjimečně dohodneme jinak.

DALŠÍ INFORMACE

Některé další informace, které byste mohli chtít znát, než se do toho pustíme.

Advokátní služby mají několik klíčových zákonných výsad sloužících pro poskytování právních služeb klientům. Mezi nejdůležitější patří advokátní mlčenlivost, pravidla etického kodexu, normovaná odměna a mnoho dalších. V naší kanceláři jsme si však vytvořili další zásady a pravidla, která slouží jedinému účelu, a to dosažení Vaší spokojenosti, která je pro nás na prvním místě.

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Poskytování advokátních úschov se řídí mnoha pravidly, shodnými jako úschovy notářské nebo bankovní.

 • Úschovní smlouva. O každé advokátní úschově je uzavřena mezi Vámi a naší kanceláří samostatná písemná smlouva.
 • Identifikace. Před každou advokátní úschovou všechny strany identifikujeme z platných dokladů a poučíme je o jejich právech a povinnostech.
 • Samostatný účet. Každá advokátní úschova (transakce s jedním právním důvodem) je vedena na samostatném bankovním účtu, na kterém jsou po celou dobu trvání úschovní smlouvy uloženy prostředky jediného klienta. Používáme speciální bankovní účty advokátních úschov od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., které umožňují ukládání prostředků třetích osob.
 • Kniha úschov. Každou advokátní úschovu zapisujeme do neveřejné knihy úschov vedené Českou advokátní komorou, kde jsou údaje uchovány trvale. Jednou zadané údaje nelze smazat, díky čemuž jsou Vaše prostředky v bezpečí.
 • Pojištění. Pro každý případ jsme dle zákona pojištěni zvláštním profesním pojištěním advokátů zapsaných v seznamech vedených Českou advokátní komorou (pojistná smlouva s Generali Pojišťovna, a.s. o pojištění advokátů č. 2904309313 ve znění dodatků). Zůstatek na úschovním účtu je pojištěn podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
 • Zastupitelnost.Pokud by nám jako Schovateli ve výkonu advokacie bránila dočasná či trvalá překážka, ustanoví nám Česká advokátní komora zástupce, který bude podle podmínek pro vedení účtu oprávněn závazky z této smlouvy splnit za nás.

Poučení dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen “AML zákon”):

Částka na úschovní účet musí být poukázána z účtu znějícího na jméno Složitele nebo Složitelem osobně na úschovní účet vložena. Pokud bude uschovaná částka nebo jakákoliv její část složena na úschovní účet v hotovosti nebo z účtu, který není označen názvem Složitele, pak jsme povinni tuto částku nebo její část vrátit zpět na účet, ze kterého byla částka na úschovní účet připsána z důvodů nemožnosti identifikace zdroje finančních prostředků. To vše v případě, že Složitel nedoloží nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne připsání částky na úschovní účet Schovateli právní titul k nabytí těchto prostředků připsaných na účet Schovatele z účtu jiného, než je účet znějící na jméno Složitele nebo složených na účet Schovatele v hotovosti a titul k využití finančních prostředků pro účely této Smlouvy (např. smlouva o půjčce s vázaným účelem použití půjčky, smlouva o hypotečním úvěru, dohoda o přistoupení k závazku, o převzetí závazku apod.). Důvodem tohoto požadavku je vedle povinností dle zákona AML především potřeba vyloučit situaci, kdy by peníze byly na úschovní účet poukázány třetí osobou bez právního důvodu, a tato osoba by se pak mohla domáhat jejich vrácení, čímž by ovšem byl zmařen účel úschovy. Složitel je upozorněn na to, že nebude-li doloženo oprávnění Složitele s deponovanou částkou nakládat, Schovatel je povinen připsané prostředky deponované částky zaslat zpět na účet, ze kterého byly na úschovní účet poukázány.

Dle části druhé zákona AML máme povinnost identifikovat a poučit účastníky a dále, podobně jako notář nebo banka, povinnost provádět kontrolu, která obnáší získání informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu, informace o vlastnické a řídící struktuře klienta a jeho skutečného majitele, průběžné sledování obchodního vztahu s týmž účelem, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká, a nakonec v rámci obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou též přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku.

Poučení ke splnění povinností dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkráceně „GDPR“).

Správcem osobních údajů je Mgr. Emil Doležel, advokátní kancelář, sídlem Jana Masaryka 252/6, 120 00 Praha 2, IČO 73735345 (dále jen „Správce“).

Osobními údaji, které Správce zpracovává:

 • o fyzických osobách jako klientech Správce, jsou identifikační údaje (všechna jména, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný obdobný pobyt, státní občanství, firma a další označení, IČO, sídlo, druh průkazu totožnosti, číslo průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, doba platnosti průkazu totožnosti), kontaktní údaje (doručovací adresa, email, telefonní číslo, případně další údaje, které klient Správci sdělí), informace o tom, zda jde o politicky exponovanou osobou nebo podezřelou osobu dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (dále jen „AML zákon“);
 • o fyzických osobách jako zástupcích klientů Správce (statutární orgán, zástupce na základě plné moci, prokurista apod.), jsou identifikační údaje (všechna jména, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný obdobný pobyt, státní občanství, firma a další označení, IČO, sídlo, druh průkazu totožnosti, číslo průkazu totožnosti, stát a orgán, který průkaz totožnosti vydal, doba platnosti průkazu totožnosti), kontaktní údaje (doručovací adresa, email, telefonní číslo, případně další údaje, které klient Správci sdělí), informace o tom, zda jde o politicky exponovanou osobou nebo podezřelou osobu dle AML zákona (dále jen „Osobní údaje“);

Osobní údaje jsou získávány od identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „Subjekt údajů“) a také z veřejně dostupných databází (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr plátců DPH, registr ARES, případně insolvenční rejstřík). V případě, že Subjekt údajů odmítne Osobní údaje poskytnout, Správce je povinen odepřít poskytnutí služby nebo, je-li služba již poskytována, poskytování služby ukončit, neboť by Správce nebyl schopen plnit své zákonné povinnosti vyplývající zejména z AML zákona. Současně by Správce ani nebyl schopen řádně plnit smlouvu mezi ním a klientem.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR, a to z důvodu:

 • podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů);
 • podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje).

Správce předává Osobní údaje třetím osobám – státním orgánům a orgánům veřejné moci nebo subjektům veřejnou moc vykonávajícím, pouze pokud je tato povinnost stanovena zákonem. Správce může pověřit zpracováním Osobních údajů třetí osobu – zpracovatele, a to pouze v rámci účelu zpracování Osobních údajů dle předchozího článku; takové zpracování je možné pouze na základě smlouvy, která zavazuje zpracovatele k řádnému plnění povinností dle GDPR.

Správce nezpracovává Osobní údaje pro marketingové účely ani jinými způsoby, pro které by byl nutný výslovný souhlas Subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Osobní údaje Správce zpracovává po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Správcem a klientem a dále po dobu stanovenou zákonem (např. zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Subjekt údajů má právo :

 • na přístup k Osobním údajům, které o něm Správce zpracovává. Subjekt údajů má právo na kopii zpracovávaných Osobních údajů. Za další kopie na žádost Subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže Subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný způsob,
 • na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení,
 • požádat o výmaz Osobních údajů a na to, aby na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; to neplatí, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje nebo pokud je zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti Správce vůči Klientovi.
 • aby Správce omezil zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Osobních údajů ověřit; nebo pokud správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, pouze pokud by zpracování Osobních údajů bylo v budoucnosti založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR či výlučně na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a současně by se zpracování provádělo automatizovaně.
 • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů nemá právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, pokud by se jednalo o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR.

Správce zavedl vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil odpovídající úroveň zabezpečení Osobních údajů zpracovávaných jak v listinné, tak v elektronické podobě.

Poučení v PDF (100 kb)

NAŠE VÝSLEDKY

Abyste měli představu o tom, jak si vedeme.

 
SPOKOJENÝCH KLIENTŮ
 
SOUDNÍCH SPORŮ
 
NESPRAVEDLIVĚ ODSOUZENÝCH
 
SEPSANÝCH SMLUV

KONTAKTUJTE NÁS

Právě teď je ten pravý čas, abyste se nám ozvali.

V roce 2019 jsme se nám podařilo získat unikátní kancelář v historické vile v ulici Jana Masaryka na Zvonařce v pražských Vinohradech. Klidné a inspirativní pracovní prostředí nám poskytuje to pravé zázemí pro naši práci.

identifikační číslo 73735345, číslo registrace u České advokátní komory 14448, identifikační číslo datové schránky g42ir27

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
Placené parkování je možné přímo před kanceláří. Parkování zahrnuto v systému parkujvklidu.cz (platba v mobilu).
Nejbližší stanice MHD: Zvonařka (tramvaj 6), Bruselská (tramvaj 6, 11, 14, 23), cca 750m I.P. Pavlova (Metro C), Náměstí Míru (Metro A).
Mgr. Emil Doležel, advokátní kancelář
Jana Masaryka 252/6
120 00 Praha 2
+420 737 215 222
Prosím čekejte...
ΞDprávo advokátní kancelář - Mgr. Emil Doležel